Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Винзавод АД-Асеновград
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 22-03-2019 14:22:31
  Винзавод АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Карта за оценка на КУ
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Доклад политика за възнагражденията
Одиторски доклад *
Информация Приложение 10 Наредба 2
Декларация одитор
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор