Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 20-03-2019 14:36:04
  ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Декларация за корпоративно управление за 2018 г.
Декларация-2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Допълнителна информация
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Вътрешна информация
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Приложение №9
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *