Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Зенит имоти АДСИЦ-София
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел 20-03-2019 10:47:41
  Зенит имоти АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *