Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Златен лев Холдинг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 19-03-2019 11:34:24
  Златен лев Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Одиторски доклад *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *