Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Тракийски памук АД-Стара Загора
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 18-03-2019 16:07:59
  Тракийски памук АД-Стара Загора публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
доклад политика по възнагражденията
допълнителна информация
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
вът.информ.чл.7 от рег.596/2014
Декларация одитор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
вътрешна информация прил.9
Одиторски доклад *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор