Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Марицатекс АД-Пловдив
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 18-03-2019 13:18:03
  Марицатекс АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *