Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Стара планина Холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-03-2019 17:15:04
  Стара планина Холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-05-2019г. от 11:00 часа в София 1113, ул. ФрлЖлКюри, 20, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 5 042 746.60 (пет милиона, четиридесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,24210527 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2019 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2018 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 година. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. 6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. 7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 8. Изменения и допълнения в устава на дружеството. 9. Решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929634161.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019