Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-03-2019 17:08:07
  Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-04-2019г. от 10:00 часа в София - 1592, бул. Христофор Колумб №43, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за емитиране на облигационен заем на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ Проекторешение – Общото събрание на акционерите на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ приема решение дружеството да емитира първа емисия корпоративни безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в съответствие, с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок до 6 (шест) месеца от датата на обявяване на съобщението за сключения облигационен заем, и при следните параметри: обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем – 10 000 000 (десет милиона) евро; лихвен купон (доходност) по облигациите – от 3.75 (три цяло седемдесет и пет стотни) процента до 6 (шест) процента годишно; срок за погасяване на всички задължения по облигационния заем – 10 (десет) години; цел на облигационния заем – финансиране на процедурите по закупуване на инвестиционни недвижими имоти. Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на дружеството, при спазване на параметрите на това решение на общото събрание на облигационерите и като се води от най-добрия интерес на публичното дружество, да извърши оперативна преценка в контекста на конкретните условия на финансовите пазари, резултатите от предварителния маркетинг, инвеститорския интерес и анализ на възможностите да бъде пласиран облигационният заем (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), и да конкретизира параметрите на облигационния заем, включително, но не само, да конкретизира: броя на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; начина на изчисляване и размера на лихвата по облигациите; сроковете на лихвените и главнични плащания; сроковете, реда и условията за предлагане и записване на облигациите и за внасяне на емисионната им стойност; минималния и максималния брой записани облигации и други условия, при който облигационният заем ще се счита ключен; да избере инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигациите, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации, банка-довереник на облигационерите; да овласти изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и банка-довереник на облигационерите; да определи ангажиментите за спазване на финансови показатели, които емитентът «Булленд инвестмънтс» АДСИЦ да поеме към облигационерите, както и всички останали условия на облигационния заем; да изготви и приеме проспект за публично предлагане на емисията облигации съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение на общото събрание на акционерите, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигациите и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса-София); 2. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и на лицата, които управляват и представляват “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на дирек
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019