Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска роза АД-Карлово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-03-2019 15:57:19
  Българска роза АД-Карлово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-05-2019г. от 13:30 часа в Карлово - 4300, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:

БЪЛГАРСКА РОЗА АД, гр. Карлово представи покана за свикване на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.05.2019 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 часа в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., вадерен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 428 078,40 (четиристоин двадесет и осем хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,08 лева; 1.2. Начало на изпращане на дивидента: 05.07.2019 година; 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца; 1.4. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Пловдив. 2. Остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределена печалба. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. 5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стара планина холд АД – ЕИК: 121227995, Бик Холд ООД – ЕИК: 121128837 и Лизингова компания АД – ЕИК: 121126583. 6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя постоянна част от възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно. 7. Изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството: §1. Член 8 се изменя така: „Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“ §2. Член 9, ал. 4 се отменя. §3. Член 16 се изменя така: „Чл.16. (изм. 09.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 51 000 000 (петдесет и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“ §4. Член 28, т. 6 се изменя така: „6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“ §5. Член 30, ал. 1 се изменя така: „Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала. §6. В член 32 се правят следните промени: 1. Ал 2 се изменя така: „(2) За допускане до участие в Общото събрание акционерите представят документ за самоличност, а акционерите-юридически лица – удостоверение за актуа
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019