Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-01-2019 17:40:01
  Петрол АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-02-2019г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч", при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 18-02-2019г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 06-03-2019г., при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев). Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев). Намаляването на капитала на „Петрол“ АД се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала на „Петрол“ АД, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на „Петрол“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ – София“ АД.“ 2.Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя Устава в съответствие с решението по точка 1 от настоящия дневен ред, както следва: (а) чл. 7 от Устава добива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева).“ (б) чл. 8, ал. 1 от Устава добива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.“ 3.Заличаване на починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде заличен починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.“ 4. Избор на Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“ 5. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД. Предложение за решение: „Общото събр
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 27-05-2020