Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
БГ Агро АД-Варна
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 09-01-2019 10:54:33
  БГ Агро АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-02-2019 г. от10:00 часа в гр.Варна "Салтанат"-9010 на адрес зала на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 02 януари 2019 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна, при следния дневен ред :1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО" АД.; 2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *