Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 07-11-2018 14:07:54
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-11-2018 г. от10:00 часа в София - 1784 на адрес бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи актуализирана публикация на покана за участие в Общото Събрание, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството. 3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството. 4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 6. (предишна т. 2) Разни. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *