Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-11-2018 14:06:55
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-11-2018г. от 10:00 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи актуализирана покана за участие в Общото Събрание, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството. 3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството. 4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 6. (предишна т. 2) Разни. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *