Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Електро България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 07-11-2018 13:41:51
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-11-2018 г. от14:00 часа в София - 1784 на адрес район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център при следния дневен ред:

ЧЕЗ Електро България АД представи актуализирана публикация на покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 14:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството. 3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството. 4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 6. (предишна т. 2) Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *