Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мел инвест холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 06-11-2018 15:58:43
  Мел инвест холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-12-2018 г. от12:00 часа в София-1606 на адрес бул. "Генерал Тотлебен", 85-87, ет.4 при следния дневен ред:

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 12.12.2018г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа, при следния дневен ред: 1. Промени в Одитния комитет на дружеството.; проект за решение - ОС освобождава г-жа Лиляна Маринова Маринова като член на Одитния комитет на дружеството и избира г-жа Мария Колева Жечева-Маркова за член на Одитния комитет на дружеството, отговаряща на изискванията на закона, съгласно предложението на СД на дружеството. 2. Определяне на възнаграждението на новия член на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на новия член на Одитния комитет на дружеството-М.Жечева-Маркова, в размер, съгласно предложението на СД дружеството. Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 28.11.2018г. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-страницата на дружеството melinvest.bg, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: finance@melinvest.bg най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС . Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството. Акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от Търговския закон. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акцион
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *