Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Решения за разпределение на печалбата
10-10-2018 14:00:15
  “Софарма“ АД уведомява, че на 22.10.2018 година Дружеството ще започне да изплаща дивидента гласуван на ОСА на 14.09.2018 година в размер на 5 стотинки на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно 28.09.2018 година. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.
Прикачени файлове:
Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата половина на 2018 година