Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Лавена АД-Шумен
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
10-08-2018 11:13:20
  "Лавена" АД ви уведомява, че Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7999525 лв., разпределени в 7999525 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от "Лавена" АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319981 лева на 8319506 лева, осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Прикачени файлове:
Решение на КФН за вписване на емисия в размер на 7 999 525 лева