Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-08-2018 10:07:03
  Софарма АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-09-2018г. от 11:00 часа в София-1756, ул. Лъчезар Станчев 5, СБТ, Сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. Предложение за решение: ОСА приема 6-месечния финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2018 г. 2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. 3. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК.. 4. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел първи на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за изработка между Софарма АД като изпълнител и Софарма Трейдинг АД като възложител при условията, посочени в Раздел първи на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад. 5. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделка, съгласно Раздел втори на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за наем между Софарма АД като наемодател и Софарма Трейдинг АД като наемател при условията, посочени в Раздел втори на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад. 6. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел трети на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за строителство с Телекомпелкт АД като изпълнител при условията, посочени в Раздел трети на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад. 7. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключване на сделка, съгласно Раздел четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите относно сключването на договор за заем с Телекомпелкт АД като заемател. при условията, посочени в Раздел четвърти на изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад. 8. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928134319.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *