Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интерлоджик-лизинг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 12-07-2018 19:01:48
  Интерлоджик-лизинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
други
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *