Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма имоти АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
11-07-2018 16:12:11
  Във връзка с изискването на чл.20, ал.2 от Наредба №2, Ви уведомяваме, че Проспектът за публично предлагане на емисия в размер на 850 000 /осемстотин петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, въз основа на Проспект, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 г., ще бъде публикуван на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия, предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, и на интернет страниците на „Софарма имоти“ АДСИЦ, www.sopharma-imoti.com, както и на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, www.sis.bg на 13.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Уведомление за публикуване на проспект съгласно чл.20, ал.2 от Наредба№2