Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
10-07-2018 12:28:08
  У В Е Д О М Л Е Н И Е от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, ЕИК 121661931, седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе” № 24, вх. А, ет. 2, ап. офис 8 Уважаеми Дами и Господа, Съгласно решение на Съвета на директорите дружеството от 09.07.2018 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД планира да издаде емисия обезпечени корпоративни облигации. Параметрите на облигационния заем са, както следва: - обща емисионна стойност на облигационния заем - 20 000 000 (двадесет милиона) лева - срок (матуритет) на облигационния заем – 8 (осем) години - лихва – 5,00 % - период на лихвено плащане: на всеки 6 месеца (два пъти годишно) - цел – средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоковите пазари, вкл. инвестиции в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти. Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на дружеството с цел формиране на разнообразни източници на доходност. Дата: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Уведомление