Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
04-07-2018 17:21:24
  Оповестяването на информация е изготвено на основание и в съответствие с изискванията на осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционни посредници. Информацията се оповестява като допълнение към годишния доклад за дейността и годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД на консолидирана основа към 31.12.2017 г.
Прикачени файлове:
придружително писмо
Оповестяване на информация от „Първа инвестиционна банка” АД съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013