Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ДИТ Пропърти АДСИЦ-София /в ликвидация/
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-06-2018 14:04:22
  ДИТ Пропърти АДСИЦ-София /в ликвидация/ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-07-2018г. от 10:00 часа в София - 1000, ул. "Триадица" № 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на Начален Ликвидационен Баланс към 02.10.2017 год., на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация. Проект на решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема Начален Ликвидационен Баланс към 02.10.2017 год., на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация. 2. Приемане на Доклад на Ликвидатора към Начален Ликвидационен Баланс към. 02.10.2017 год., на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация, изготвен от Ликвидаторът на Дружеството Мария Крумова Георгиева. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема Доклад на Ликвидатора към Начален Ликвидационен Баланс към. 02.10.2017 год., на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация, изготвен от Ликвидаторът на Дружеството Мария Крумова Георгиева. 3. Приемане на Годишния Доклад за дейността на Ликвидатора на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация за 2017г.; Приемане на Ликвидационен Годишния Финансов Отчет на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ – в ликвидация към 31.12.2017г. и Доклад на регистрирания Одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка; Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема Годишния Доклад за дейността на Ликвидатора на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация за 2017г., Ликвидационен Годишния Финансов Отчет на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ – в ликвидация към 31.12.2017г. и Доклада на регистрирания Одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. 4. Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството към 30.09.2017г..; Приемане на междинен финансов отчет на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ към 30.09.2017г. и Доклада на регистрирания Одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството към 30.09.2017г.., Междинен финансов отчет на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ към 30.09.2017г. и Доклада на регистрирания Одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. 5. Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им към 30.09.2017г. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им към 30.09.2017г. 6. Приемане на решения за освобождаване от отговорност на Мария Крумова Георгиева – Ликвидатор на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ – в ликвидация за дейността и през 2017г. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност Мария Крумова Георгиева, ЕГН: 7303163812 – Ликвидатор на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ – в ликвидация за дейността и през 2017г. 7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2017г., съгласно чл.40л от Закона за независимият финансов одит. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2017г., съгласно чл.40л от Закона за независимия финансов одит. 9. Приемане на Краен Ликвидационен Баланс към 03.04.2018 год. на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация, преди разпределение на ликвидационни дялове. Проект за решение: Редовното Годишно Общо събрание на акционерите приема Краен Ликвидационен Баланс към 03.04.2018 год. на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация, преди разпределение
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018