Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Симат АД-Габрово
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 11-06-2018 11:06:41
  Симат АД-Габрово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 16-07-2018 г. от10:00 часа в Габрово 5300 на адрес ул. "Индустриална" 65 при следния дневен ред:

ПОКАНА за редовно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД – гр.Габрово, ЕИК 107006430 Съветът на директорите на „Симат" АД Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.07.2018 г. (шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година) от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална" N° 65, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2017 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. както следва: 6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, 6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, 6.3. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД ЕИК 030041729. 7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно - месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната. 8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Георги Генов Атанасов, рег. одитор с Диплом № 177 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 9. Разни. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална" № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат" АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Поканата за Общото събрание ще бъде оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от 30 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат" АД - гр. Габрово, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018