Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 08-06-2018 14:39:41
  Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от10:00 часа в 1407 на адрес гр.София, ул.Данаил Дечев №2, ет.2, ап.3 при следния дневен ред:

1.Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“ 2.Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2017 г.“ 3.Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема загубата за 2017 г., в размер 140 948.30 лв., да остане като непокрита загуба от минали години.“ 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.“ 5.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. да бъде Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 и адрес: гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ № 52.“ 6.Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“ 7.Приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“ 8.Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.“ 9.Вземане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите, във връзка с постъпило уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон. Предложение за решение: “Във връзка с постъпило писмено уведомление по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон, Общото събрание освобождава г-н Николай Георгиев Маринов, като член на Съвета на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД.” 10.(Допълнителна точка, включена в дневния ред на основание чл. 223а, ал. 1 от ТЗ, по искане на акционера Ралица Георгиева Маринова) Промени в състава на Одитния комитет на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Галина Петрова Ковачка и Божидар Николов Джелебов и избира за нови членове Нина Божилова Гълъбова и Светлина Илиева Христова.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018