Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Би Джи Ай Груп АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
17-05-2018 16:04:10
  На основание чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Би Джи Ай Груп” АД (Дружеството) уведомява обществеността за следното: На 15.05.2018 г. Дружеството е получило уведомление от УД Актива Асет Мениджмънт АД за разкриване на дялово участие на управляваните от дружеството фондове - ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Съгласно полученото уведомление дяловото участие на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд в капитала на „Би Джи Ай Груп” АД, респективно в правата на глас, които могат да упражняват в Общото събрание на акционерите на Дружеството, е съответно 2.06% и 2.40% към 10.05.2018 г. В резултат общият брой права на глас, които УД Актива Асет Мениджмънт АД може да упражнява непряко в Общото събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп” АД към 10.05.2018 г., възлиза на 4.46%.
Прикачени файлове:
Уведомление за разкриване на дялово участие