Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Слънчев ден АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2018 15:52:29
  Слънчев ден АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 11:00 часа в ВАРНА-9006, К.К.СВ.КОНСТАНТИН, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017г. 2. Одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.,приемане на доклада на регистирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистирания одитор и доклада на одитния комитет за 2017г . 3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г. Проект за решение: ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г., а именно: Финансовият резултат на Дружеството за 2017 год. преди отсрочени данъци – загуба в размер на 2 028 057.44 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години”. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. 6. Одобряване на статут на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр.Варна, на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: ОС одобрява статут на одитния комитет на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. 7. Избор на членовете на одитния комитет за период от 5 години, считано от 29.06.2018г. Проект за решение: ОСА избира предложените членове на одитния комитет за период от 5 години, считано от 29.06.2018г. 8. Избиране на регистиран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение: ОС избира. СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА, ЕГН 6309180097 от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт –счетоводител/ дипломиран одитор № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за одитор за регистиран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД гр. Варна, за 2018г. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите (10.05.2018г.) общият брой на акциите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна е 11 326 296 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от един лев. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Всички акции са от един клас-обикновени. Общият брой на акциите с право на глас и общия брой на правата на глас е 11 326 296 бр. При гласуване на токите от дневния ред лицата- акционери, имащи качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.6 от ЗППЦК, не упражняват правото си на глас. На основание чл. 118 ал.2, т. 4 от ЗППЦК, акционери, които притежават заедно или поотделно повече от три месеца акции, представляващи най-малко 5% от капитала на дружеството, могат да включват и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от ТЗ, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези лица трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно правят предложения за решения по въпросите от дневния ред за общото събрание на а
Прикачени файлове:
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *