Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2018 15:44:56
  Завод за шлиф. машини АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2018г. от 11:00 часа в Асеновград - 4230, ул.Козановска 13, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2017г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2017г. 3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г. 4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г. 8. Доклад за дейността на одитния комитет през 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 033169031.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други