Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хидропневмотехника АД-Казанлък
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 13:54:16
  Хидропневмотехника АД-Казанлък представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2018 г. от09:00 часа в Казанлък - 6100 на адрес ул. "Вожели" 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2017 г.; Доклад на Одитния комитет за 2017 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2017 г.; доклада на Одитния комитет за 2017 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; oтчетa за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. ОС приема решение печалбата за 2017 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2017 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2017 г. 3. Избор на експерт-счетоводител за 2018 г. Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2018 г. 4. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. 5. Приемане на промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. 6. Приемане на промени в Политиката на възнаграждения на Съвета на Директорите. Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. 7. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОС увеличава капитала на дружеството от 79 784 (седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева на 80 580 (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет) лева или със 796.00 лева, чрез издаване на нови 398 (триста деветдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност от 20 (двадесет) лева. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Част от основните параметри и условия на новата емисия са както следва: Размер на емисията: 398 (триста деветдесет и осем) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент. Лица имащи право да запишат акциите: Право да запишат акциите от новата емисия имат единствено настоящи членове на Съвета на директорите и ДВИ на „Хидропневмотехника“АД Начална дата за записване на акциите: 23.07.2018 г. Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 г. 8. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *