Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 13:33:37
  Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2018 г. от09:00 часа в Пловдив 4000 на адрес бул. "Шести септември" 242, в залата за събрания при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г.; 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение реализираната през 2017 г. балансова печалба, както следва: Фонд „Резервен” - 10% и “Допълнителни резерви” - 90%.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.; 5. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет; Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет, поради изтичане на мандата; 6. Избор на нов Надзорен съвет; Проект за решение: Общото събрание избира нов Надзорен съвет, в състав Койчо Янков Русев, Божана Петкова Петкова и Христо Георгиев Димитров – за независим член на Надзорния съвет. 7. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Надзорния съвет в размера им към настоящия момент; 8. Определяне възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание утвърждава запазване на възнагражденията на председателя и членовете на Управителния съвет в размера им към настоящия момент; 9. Определяне на размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет.; Проект за решение: Общото събрание определя гаранция за управлението по чл. 116в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от членовете на Надзорния и Управителен съвет в размер на 3-месечното брутно възнаграждение на лицата-членове на тези органи; 10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *