Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2018 13:03:34
  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 09:00 часа в София-1000, ул."Неофит Рилски" 61, ет.1, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” 61, ет.1, при следния дневен ред: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение - ОС разпределя като дивидент сума в размер 1 334 223,43 лева, представляваща печалбата на дружеството за 2017 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ. 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. 5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. 7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Проект за решение – ОС избира г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2018 г. 8. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение– ОС приема промяна на адреса на управление на дружеството – София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1 9. Промяна в устава на Дружеството. Проект за решение – при приемане на решението по т.8 – ОС приема промяна в устава на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление на Дружеството, а именно: Чл.3 от Устава придобива следната редакция: „Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр.София 1000, район „Средец“. (2) Адресът на управление на Дружеството е: София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1“. Общият брой акции на дружеството е 27 961 916 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 27 961 916. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 15.06.2018 г., имат право да участват и да гласуват в ОС. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на дружеството agroenergy-invest.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС. Регистрацията на акционерите започва в 8.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен к
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018