Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Би Джи Ай Груп АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 11:31:31
  Би Джи Ай Груп АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от11:00 часа в София - 1000 на адрес гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: „Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.; Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;Точка единадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит; Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете; Точка четиринадесета: Разни.”
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018