Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 11:21:50
  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от13:00 часа в София - 1000 на адрес ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 при следния дневен ред:

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2018 г., което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13:00 часа, в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;Точка четиринадесета: Разни.”
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *