Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мак АД-Габрово
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 10:50:43
  Мак АД-Габрово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2018 г. от12:00 часа в Габрово-5300 на адрес бул. Трети март 9 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД Съветът на директорите на "МАК" АД - гр. Габрово ЕИК 817059257 на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “МАК” АД на 28.06.2018 год. от 12.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. Габрово, бул.”Трети март” № 9, при следния дневен ред: . 1. Одобряване на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 год.; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за рeшение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ приема и одобрява Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 3. Приемане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 18, буква „е“ от Устава приема и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2017 год. и неразпределена печалба от минали периоди. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г и неразпределената печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 5 386 006.90 лв( пет милиона триста осемдесет и шест хиляди и шест лева, 90 стотинки ), от които 2 143 738,59 лв.(два милиона сто четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева, 59 стотинки) печалба, реализирана през 2017 г. и 3 242 268,31 лв.( три милиона двеста четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и осем лева, 31 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 40 472,10 лв представляващи задължителен „Фонд Резервен“ в размер на 10% от капитала да се разпредели дивидент в размер на 2 801 057,18 лева (два милиона осемстотин и една хиляди педесет и седем лева 18 стотинки). Останалата част от неразпределената печалба от минали периоди в размер на 2 544 477,62 лв да остане като неразпределена печалба. ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,9210 лв на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. 5. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.18, буква „л“ от Устава на Дружеството освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 год.; 6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акцио
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018