Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Трейс груп холд АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 10:44:47
  Трейс груп холд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2018 г. от11:00 часа в София-1408 на адрес ул. Никола Образописов №12 при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2017г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Мирослав Калчев Манолов, Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2017 г. 3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017г.; 4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017г.; 5. Отчет на експерт за връзки с инвеститорите за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на експерт за връзки с инвеститорите за 2017г.; 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. и 2017 г., по предложение на Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/да бъде разпределена във Фонд „Развитие“. Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2017 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 315 857,89.лв. /пет милиона триста и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева осемдесет и девет стотинки/, сума в размер на 1 528 282,11лв. /един милион петстотин двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и два лева единадесет стотинки/, да бъде раздадена като дивидент, а останалата част в размер на 3 787 575,78лв. /три милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева седемдесет и осем стотинки/,да бъде разпределена във Фонд „Развитие. 7. Промени в състава на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава на Одитния комитет следното лице – Калин Апостолов Апостолов, а на негово място избира нов член – Христина Лазарова Николова. 8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *