Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Зенит имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 17:08:18
  Зенит имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2018г. от 11:00 часа в Пловдив-4000, ул.“Княз Александър І Батенберг” № 42, ет.3, офис 3, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Зенит Имоти”АДСИЦ, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 юни 2018г. от 11,00ч. в седалището на дружеството - гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет.3, офис 3 при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г; предложение за решение – ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.; 2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регитрирания одитор за същия период; предложение за решение - ОС на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за същия период; 3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОС на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г. предложение за решение - ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.; 5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. предложение за решение - ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. 6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.; предложение за решение - ОС на акционерите приема предложението на СД цялата печалба на дружеството за 2017г. в размер на 8 052,16 лв формирана след преоценка и след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,012388 лв за акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г. 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018год по препоръка на одитния комитет; предложение за решение - ОС на акционерите приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова, рег. № 640. Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Зенит Имоти” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. Дружеството има издадени 650 000 броя акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 13 юни 2018г. В случай, че общото събрание се проведе при падащат кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, а именно на 12 юли 2018г., право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 28 юни 2018г. Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът има право да гласува съгласно указания в пълномощното начин. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълн
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *