Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Катекс АД-Казанлък
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 16-05-2018 16:55:48
  Катекс АД-Казанлък представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от11:00 часа в Казанлък 6100 на адрес ул."Маньо Стайнов" №4 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2017 г. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.39 от Закона за счетоводството . 4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата от дейността през 2017 г. 5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. 6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2017 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *