Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 16-05-2018 15:33:45
  София Комерс-Заложни къщи АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Прикачени файлове:
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
декларация Ирена Вачева
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *