Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 11:06:24
  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 13:00 часа в София - 1000 , ул. „Добруджа” 6, ет. 3, при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.; Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството; Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит; Точка четиринадесета: Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 029801251 .
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
 
 
 

Предишен месец Януари 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 21-01-2019