Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Винзавод АД-Асеновград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 11:11:19
  Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2018г. от 16:00 часа в Асеновград-4230, бул.БЪЛГАРИЯ 75, при следния дневен ред:

1.Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2017г. 2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2017г. 4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. 5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2017г. 6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г. 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г. Проект за решение: Съгласно предложението на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния отчет за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. одиторско дружество ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – рег.№ 125 , Булстат 131369199 с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173. 8.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35933162240.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *