Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Унифарм АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Преобразуване и прекратяване
15-05-2018 15:55:02
  Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Унифарм“ АД („Дружеството“) уведомява, че поради отказ от страна на Агенция по вписванията за вписването на преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД стартирало през септември 2017 година, Управителният съвет на „УНИФАРМ“ АД взе решение за приключване на старата и започване на нова процедура по преобразуване на „Унифарм“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане на „УНИФАРМ” АД в „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. ,,Илиенско шосе” № 16. Управителният съвет на „УНИФАРМ“ АД избира инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Прикачени файлове:
Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД