Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Преобразуване и прекратяване
15-05-2018 15:02:55
  “Софарма“ АД уведомява, че поради отказ от страна на Агенция по вписванията за вписването на преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД стартирало през септември 2017 година, Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за приключване на старата и започване на нова процедура по преобразуване на „Софарма“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „Софарма” АД на “Унифарм” АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3. Съветът на директорите на Дружеството избира инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Прикачени файлове:
Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД