Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма трейдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2018 11:00:19
  Софарма трейдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-06-2018 г. от14:00 часа в София-1756 на адрес ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс сграда Б при следния дневен ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което да се проведе на 15.06.2018 год. от 14:00 часа в гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „Б”, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 29.06.2018 год. на същото място и час и при следния дневен ред: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. 5. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. 6. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. 7. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 8. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 год. 9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год.: Нетният финансов резултат в размер на 14 581 004,27 лв. /четиринадесет милиона петстотин осемдесет и една хиляди и четири лева и двадесет и седем стотинки/ се разделя както следва: 1 458 100,43 лв. /един милион четиристотин петдесет и осем хиляди и сто лева и четиридесет и три стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 9 871 502,70 лв. /девет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди петстотин и два лева и седемдесет стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 3 251 401,14 лв. /три милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и един лева и четиринадесет стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,30 лева /тридесет стотинки/. 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев, Ангел Йорданов Йорданов и Димитър Гео
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *