Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сирма АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2018 11:06:13
  Сирма АД-Бургас представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2018г. от 11:00 часа в БУРГАС-8000, БУЛ.ЯНКО КОМИТОВ 9Б, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през изтеклата 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Дружеството през 2017 г.; 2. Доклад на дипломирания ескперт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 4. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС взема решение счетоводната загуба за 2017 г. да бъде отнесена в непокрита загуба от минали години. 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОС избира г-жа Росица Кольова Пантелеева- дипломиран експерт-счетоводител с рег.номер 0594, да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 7. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2017 г. на директора за връзки с инвеститорите. ; 8. Отчет за дейността на Одитния комитет на Сирма АД през 2017 г. Проект за решение: Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2017 г. на Одитния комитет. ; 9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. ; 10. Предложение за приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема предложението за приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Допълнителна информация може да получите на тел: 0888435439.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *