Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Монбат АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2018 10:16:18
  Монбат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 25-06-2018 г. от10:30 часа в София на адрес гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г. и част от печалбата от предходни години. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г. 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2017 г. 9. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов. 10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева. 11. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет. 12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г.. 13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *