Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Свилоза АД-Свищов
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2018 09:47:34
  Свилоза АД-Свищов представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 20-06-2018 г. от11:00 часа в СВИЩОВ-5253 на адрес ЗАП.ИНД.ЗОНА при следния дневен ред:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СВИЛОЗА” АД , ГР. СВИЩОВ Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2018 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2017 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241.41 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2017 г. загуба на дружеството в размер на 6 034 241.41 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години. 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017 г. 9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет. 11. Приемане на решение за промяна на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 12. Приемане на решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение з
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *