Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Соларпро холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2018 09:42:54
  Соларпро холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 22-06-2018 г. от15:00 часа в София на адрес град София 1766, район Витоша, ж.к. София Парк, Търговска зона, бл. 16Е, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет за 2017г.. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2017 г. 7. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г. 8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2018 г. съгласно представените препоръки одитния комитет. 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД през 2017 г. 10. Приемане на решение за разпределение на реализираната през 2017 г. печалба на дружеството в размер на 870 000 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на реализираната през 2017 г. печалба, както следва: 100% от реализираната печалба от дейността да бъде отнесена във Фонд «Резервен» на Дружеството. 11. Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 149а от ЗППЦК във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 3 буква б от ЗППЦК. 12. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД под условие, същите да влязат в сила и да бъдат заявени за обявяване в Търговския регистър след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписването му от водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Проект за решение Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ” АД под
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *