Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интерлоджик-лизинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2018 10:36:32
  Интерлоджик-лизинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2018г. от 14:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов 17, при следния дневен ред:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството на 28 юни 2018 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, ап.5 при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 г.; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2017г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение - ОСА избира регистрирания одитор Маргарита Стоянова, No 0351 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 г.; 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2017 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: 029615999 .
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Други