Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Булгартабак-холдинг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 14-05-2018 21:19:05
  Булгартабак-холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Прикачени файлове:
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *