Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Холдинг Варна АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 17:46:20
  Холдинг Варна АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 11:00 часа в 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД- гр. Варна, на основание чл. 223 Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2018г. от 11.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при следния дневен ред: 1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и Консолидирания финансов отчет за 2017г. Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и Консолидирания финансов отчет за 2017г.; 3. Доклад на одитния комитет и назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет и одитора; 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата; 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2017г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет; 7. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2018г. Проект за решение: ОС избира одитор, предложен от управителния съвет; 8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017г. 9. Изменения в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в § 2 от Устава, който придобива следното съдържание: § 2. (1) Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер; (2) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации / налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите; 3) Правомощията по предходните две алинеи могат да бъдат упражнени от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.” 10. Избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените членове на НС на дружеството. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, административна сграда, и на интернет страницата www.holdinqvarna.com .
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *